Regulamin Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

EXPERTS OF MICROBIOTA, Katowice, 20.03.2020.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Experts of Microbiota” zwanej dalej Konferencją.

2. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatorów.

3. Organizatorami Konferencji są: merytorycznymi: Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Polska Akademia Dietetyki i Mikroodżywiania”, technicznym: Medikatha Sp. z o.o. BioPrime S.k. zwanymi dalej Organizatorami.

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

5. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-edukacyjne, przerwy kawowe i obiadowa.

7. Terminy wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją zostaną podane w Harmonogramie, zamieszczonym do wglądu Uczestników na stronie internetowej Konferencji (ww.microbiota.edu.pl) oraz wydarzeniu na Facebook’u. Dane w Harmonogramie Organizatorzy mogą dowolnie modyfikować.

8. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia zmian w Harmonogramie.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby

Uczestników lub z innych powodów niezależnych od Organizatorów.

10. W przypadku odwołania Konferencji, Organizatorzy są zobowiązani poinformować o tym

Uczestników nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od nich niezależnych.

§2. Uczestnictwo w Konferencji

1.Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

a) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza – zgłoszenia uczestnictwa dostępnego na stronie internetowej Konferencji (www.microbiota.edu.pl).

b) Dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanych przez Organizatorów.

c) Opłatę konferencyjną należy uiścić poprzez system płatności elektronicznej Dotpay.pl. przyłączony do strony internetowej Konferencji (www.microbiota.edu.pl),

2. Organizatorzy wystawią fakturę tytułem dokonania opłaty konferencyjnej na życzenie Uczestnika wyrażone w formularzu – zgłoszeniu uczestnictwa.

4. Organizatorzy wystawią fakturę na dane podane przez Uczestnika w formularzu – zgłoszeniu uczestnictwa.

5. Uczestnik Konferencji otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

7. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza – zgłoszenia uczestnictwa upływa w dniu wskazanym przez Organizatorów i zamieszczonym na stronie internetowej Konferencji (www.microbiota.edu.pl), oraz wydarzeniu na Facebook’u.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

1.Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być wysłana korespondencją elektroniczną na adres: konferencja@microbiota.edu.pl z podaniem dokładnych danych identyfikujących Uczestnika: Imię Nazwisko oraz adres mailowy z którego dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.

2. W przypadku gdy Organizatorzy otrzymają oświadczenie o rezygnacji w 14 (czternastym) dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizatorzy mają prawo zatrzymać całą otrzymaną opłatę.

3.Uczestnik, który nie zgłosił rezygnacji z udziału w Konferencji oraz w niej nie uczestniczył może otrzymać drogą pocztową materiały konferencyjne jeżeli zgłosi drogą elektroniczną na adres konferencja@microbiota.edu.pl takie życzenie, w terminie do 14 dni od zakończenia Konferencji. Uczestnik zobowiązany jest podać pełne dane do korespondencji pocztowej.

§4. Opłaty

1. Wysokości opłat konferencyjnych są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji (www.microbiota.edu.pl).

2. Brak uregulowania opłaty konferencyjnej w terminie podanym przez Organizatorów na stronie internetowej Konferencji (www.microbiota.edu.pl) oraz wydarzeniu na Facebook’u, upoważnia Organizatorów do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§5. Postanowienia końcowe

1.Wysłanie potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia

na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

6. Regulamin został ustanowiony i zatwierdzony przez zespół organizacyjny Konferencji.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2019 r.

8. Organizatorzy mają prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie internetowej Konferencji (www.microbiota.edu.pl).